Wstęp

Centrum Kultury i Edukacji „Bakara” zobowiązuje się̨ do zapewnienia dostępności swojego serwisu internetowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Standardy dostępności architektonicznej spełniają wymogi zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia nr 249/19 z 21 stycznia 2019 r.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bakara.pl oraz do budynku znajdującego się przy ul. Różanej 4-6 we Wrocławiu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji serwisu: 2007-10-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Budynek spełnia podstawowe wymogi architektoniczne zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia nr 249/19 z 21 stycznia 2019 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-04
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

W serwisie można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego. Ponadto serwis nie zawiera żadnych skrótów klawiszowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem mowy lub dodatkowymi aplikacjami użytkowników.

Aspekty techniczne dotyczące dostępności serwisu

W serwisie zastosowano szereg usprawnień technologicznych umożliwiających korzystanie ze strony osobom z niepełnosprawnością. Wszystkie zastosowane usprawnienia są zgodne ze standardem WCAG 2.1.

  • Użytkownicy strony mają możliwość zmiany wielkości czcionki (zwiększenia lub zmniejszenia) z zachowaniem układu tekstu, proporcji poszczególnych elementów oraz tagów np. nagłówki, linki, przyciski funkcyjne.
  • Istnieje możliwość powiększania tekstu dla osób niedowidzących i słabo widzących jest spełniona za pomocą̨ domyślnych skrótów klawiszowych przeglądarki.
  • W każdej chwili możliwa jest też zmiana kroju czcionki dla poprawy czytelności, czyli nie zawierającą ozdobników i innych elementów utrudniających odróżnienie liter i znaków interpunkcyjnych.
  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą̨ swobodnie poruszać się̨ po serwisie za pomocą tabulatora (klawisz TAB). Każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja jest logiczna. Pułapki klawiaturowe – zostały wykluczone.
  • Dla większej czytelności tekstu możliwa jest zmiana koloru tła i elementów strony na jeden z ośmiu wariantów: czarny, biały, zielony, niebieski, czerwony, pomarańczowy, żółty i fioletowy.
  • Istnieje też możliwość podkreślenia i wyróżnienia linków oraz tytułów, podtytułów i innych elementów interaktywnych. Wyróżnienie realizowane jest poprzez zmianę koloru tła i podkreślenie.
  • Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła, co najmniej na poziomie 4,5:1. Oprócz tego istnieje możliwość odwrócenia kolorów, co zwiększa kontrast i ułatwia czytanie osobom słabowidzącym i niedowidzącym.
  • Linki przekierowujące w obrębie strony otwierają się zawsze w tym samym oknie i w tej samej zakładce przeglądarki. Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w osobnej zakładce, ale zawierają informującą o tym etykietę.
  • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych.
  • Na stronie został zaimplementowany syntezator mowy, który zamienia zaznaczony tekst pisany na mowę, co pozwala na odsłuchanie treści przez osoby niedowidzące lub niewidome. Spiker mówi powoli i w sposób zrozumiały nawet dla osób niedosłyszących czy słabosłyszących.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści zamieszczone na naszej stronie były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia, listy wypunktowane.

Strona posiada mechanizm pozwalający na odwrócenie kolorów wszystkich elementów graficznych (zdjęcia, ikony, tekst). Mechanizm ten poprawia czytelność poprzez zwiększenie kontrastu. W razie potrzeby można także zmienić kolor tła strony na jeden z ośmiu wariantów, by poprawić czytelność tekstu.

Same treści można odczytać za pomocą programów przeznaczonych do odczytywania ekranu dla osób z niepełnosprawnościami, a także możliwe jest odczytanie zaznaczonego tekstu poprzez zaimplementowany na stronie syntezator mowy.

Zapewnienie dostępności strony to proces

Staramy się̨ zapewnić dostępność naszej strony na bieżąco, jednak jeżeli znajdą Państwo błędy, mają uwagi lub chcą nam pomóc usprawnić́ stronę, prosimy o kontakt pod adres e-mail: kontakt@bakara.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością̨ strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Konrad Postawa, konrad@postawa.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 502 286 773. Tą samą drogą można składać́ wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą jaką zawartość chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę̨ otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja

Siedziba Centrum Kultury i Edukacji „Bakara” mieści się w budynku przy ul. Różanej 4-6 we Wrocławiu. Wejście znajduje się na parterze, a same biura wymagają wejścia schodami na pierwsze piętro. Do budynku można też wjechać za pomocą dźwigu osobowego znajdującego się po przeciwnej stronie budynku (obok wejścia do administracji).

Dojazd

W odległości ok. 170 metrów od wejścia do budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej: Bzowa (Centrum Historii Zajezdnia). W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Tramwaje: 4, 5, 11, 14
Autobusy: 124, 126, 134, 246, 251

W odległości ok. 280 m od wejścia znajdują się przystanki komunikacji miejskiej: Inżynierska. W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są̨ kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Autobusy: 125, 241, A

Szczegółowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej:
www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy

Parking

Najbliższe ogólnodostępne miejsca parkingowe znajdują się 25 m od wejścia przy ul. Różanej.

Taxi

Postój taksówek znajduje się̨ w odległości 730 m, przy ul. Hallera, skrzyżowanie z ul. Beniowskiego.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno znajdujące się̨ od strony ul. Różanej (dźwig osobowy), a drugi od podwórka. Z uwagi na bliskość parkingu przy wejściu do budynku, należy zachować szczególną ostrożność. Wejście do budynku jest ogólnodostępne w dni powszednie od poniedziałku do czwartku w godzinach 09:00-21:00 w piątki w godzinach 15:00-21:00. Natomiast w weekendy tylko podczas imprez okolicznościowych i w trakcie wynajmów.

Dostępność toalety

Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się w korytarzu na przeciwko sali konferencyjnej.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami

Dla osób niedowidzących lub niewidomych pracownicy biura przeczytają treści dokumentów, pokierują do sali. Do budynku można wchodzić z psem asystującym.

Istnieje możliwość obsługi w języku migowym osób słabosłyszących lub niesłyszących po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Prosimy o umówienie wizyty mailowo: kontakt@bakara.pl.